top of page
  • Zdjęcie autoraMichał Zwyrtek

Ekologiczne zmiany w podatkach na 2023 rok

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt w wielu miejscach jest proekologiczny i zawiera zmiany nie tylko w akcyzie, ale również w ustawach o PIT, CIT i VAT.


Proponowane zmiany mają różną naturę, ale wiele wspólnego - na różne sposoby zmierzają do ochrony środowiska. Najwięcej miejsca w projekcie zajmują zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, ale zmianom ulegnie również ulga na robotyzację.


Hybrydy plug-in przedłużone


Do końca 2029 roku ma być wydłużone dotychczas obowiązujące zwolnienie od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (pojazdy „z wtyczką”) o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³.


Przedłużenie przedmiotowego zwolnienia uzasadnione jest tym, że do tych samochodów zastosowanie miałaby stawka akcyzy wynosząca 3,1%, podczas gdy w odniesieniu do samochodów hybrydowych o tej samej pojemności silnika niezasilanych energią pochodzącą z zewnątrz (pojazdy „bez wtyczki”) obowiązuje stawka akcyzy w wysokości 1,55%. W konsekwencji samochody hybrydowe „z wtyczką” typu plug-in (bardziej ekologiczne) byłyby niekorzystnie opodatkowane wobec samochodów hybrydowych „bez wtyczki” o tej samej pojemności silnika, dla których obowiązuje stawka akcyzy w wysokości 1,55%. Zatem proponowana zmiana ma na celu dalsze promowanie zakupu i użytkowania pojazdów hybrydowych, które ze względów ekologicznych są bardziej przyjazne środowisku.


Ponadto w okresie przejściowym związanym z zakończeniem produkcji pojazdów spalinowych i całkowitym przejściem na napędy zeroemisyjne samochody hybrydowe mogą stać się ważnym etapem w upowszechnieniu samochodów w pełni elektrycznych. W perspektywie do roku 2030 wydłużenie obowiązywania dotychczasowego zwolnienia przyczyni się w znaczący sposób do zwiększenia popularności tego rodzaju napędu.


Mniej biurokracji


Inne zmiany w ustawie akcyzowej dotyczą małych producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, u których urządzenia generujące prąd mają moc nieprzekraczającą jednego megawata. Takie podmioty (a dotyczy to także samorządów) nie będą musiały wykazywać w deklaracjach podatkowych ilości energii elektrycznej (i tak zwolnionej od akcyzy), zużytej przez nich do produkcji prądu.


Wśród innych zmian istotne jest też wydłużenie terminu na prowadzenie ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej – do 31 stycznia 2024 r. Rozwiązanie to ma zapewnić podatnikom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.


Ograniczenia w uldze na robotyzację


Do nowelizacji ustawy akcyzowej dołożono też zmianę w PIT i CIT. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów tzw. ulgi na robotyzację do wymogów Komisji Europejskiej pod kątem spełniania zasady „nie czyń znaczącej szkody” środowisku, czyli „Do Not Significant Harm” (DNSH). Dostosowanie to jest konieczne, aby umożliwić realizację celów środowiskowych Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (tzw. „kamień milowy” A27G).


Zgodność z zasadą DNSH oceniana jest w odniesieniu do następujących sześciu celów środowiskowych:

  • łagodzenie zmian klimatu;

  • adaptacja do zmian klimatu;

  • odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;

  • gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;

  • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi;

  • ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.

Ze względu na powyższe, po konsultacji z Komisją i w celu realizacji zasady „nie czyń znaczącej szkody” znajdującej oparcie m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17), uznano za konieczne przeprowadzenie zmian legislacyjnych i wyłączenie z zakresu ulgi wsparcia działań, które mogą wyrządzić znaczącą szkodę środowisku. Zgodnie z art. 31a i art. 31b będą to działania związane ze: znaczną emisją gazów cieplarnianych (wymienione w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm.)) oraz działania związane z wydobywaniem, przetwarzaniem i spalaniem paliw kopalnych, a także związane ze składowaniem i spalaniem odpadów.

Comments


Kontakt

Tel: +48 502 184 848

Tel: +48 793 176 613

kontakt@zwyrtek.pl

LinkedIn

Facebook

Newsletter

Polityka prywatności

Zwyrtek & Wspólnicy sp.k.

 

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

NIP: 9542847217

REGON: 523608917

bottom of page