top of page

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne 

 

 1. W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego prowadzonego na stronie zwyrtek.pl („Serwis”) Zwyrtek & Wspólnicy sp.k. z siedzibą pod adresem ul. Kochanowskiego 12a/4, 40-035 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001000856 (“Administrator” albo “my”), przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi polegającej na udostępnieniu Państwu treści Serwisu, odpowiedzi na Państwa zapytania adresowane z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych w Serwisie, a także dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w ramach Serwisu.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje także zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy są Państwo naszym Klientem (tj. stroną umowy o świadczenie usług pomocy prawnej) bądź przedstawicielami lub osobami kontaktowymi ze strony Klienta bądź kierujecie Państwo do nas korespondencję dotyczącą zawarcia takiej umowy w przyszłości, w tym zapytania o ofertę świadczenia usług na Państwa rzecz lub na rzecz reprezentowanego przez Państwa Klienta.

 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz innymi wiążącymi przepisami prawa.

 4. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich naszych usług i stanowi aktualną informację opisującą jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 5. Niniejsza Polityka została wprowadzona w oparciu o następujące przepisy:

  • art. 13 i art. 14 RODO;

  • art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 6. Jako Administrator stosujemy m.in. następujące środki ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z Państwa korzystaniem z Serwisu:

  • Korzystamy z ochrony w warstwie transmisji (strona internetowa Administratora posiada certyfikat SSL);

  • Okresowo zmieniamy swoje hasła administracyjne;

  • Regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa;

  • Regularnie aktualizujemy wszelkie oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych;

  • Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury i polityki dotyczące ochrony i zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

 

II. Kategorie i źródło danych osobowych

 

 1. Państwa dane osobowe możemy otrzymywać bezpośrednio od Państwa (zwłaszcza przez stronę internetową, mailowo lub/i formularze dostępne online).

 2. Państwa dane osobowe możemy otrzymywać także od podmiotów trzecich, w tym od Klienta, którego Państwo reprezentujecie (z którym Administrator zawarł umowę o świadczenie usług) lub usługodawców wspierających nas w świadczeniu usług na Państwa rzecz, a jeśli są Państwo wpisani w rejestrach publicznych np. rejestrze przedsiębiorców KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – także z tych rejestrów.

 3. W zależności od tego, jakie dane zostały nam przekazane możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: firma osoby fizycznej, imię i nazwisko, adres siedziby lub zamieszkania, NIP, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny). Będziemy przetwarzać te dane, które przekażą nam Państwo bezpośrednio w związku z korzystaniem naszego Serwisu lub kontaktując się z nami przy użyciu naszych danych kontaktowych. Jeśli skierujecie Państwo do nas, na adres wskazany na naszej stronie internetowej zapytanie, będziemy przetwarzać co najmniej Państwa adres i dane nadawcy takiej korespondencji (tradycyjnej lub e-mail). W przypadkach, gdy zawieramy z Państwem lub reprezentowanym przez Państwa Klientem umowę i zachodzi konieczność identyfikacji konkretnej osoby – możemy przetwarzać także nr PESEL lub nr dowodu tożsamości. Jeśli wymaga tego realizacja danej usługi świadczonej na Państwa rzecz lub na rzecz reprezentowanego przez Państwa Klienta, będziemy przetwarzać także inne Dane Osobowe, zwłaszcza dane identyfikujące np. adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu tożsamości bądź inne dane wskazywane w dokumentacji pracowniczej lub innej dokumentacji Klienta, takie jak wysokość wynagrodzenia, nr rachunku bankowego, przyznawane świadczenia z ZFŚS lub inne, związane ze świadczeniem danej usługi.

 4. Nie przewidujemy przetwarzania szczególnych kategorii Państwa danych osobowych. Przetwarzanie takich danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie w oparciu o Państwa uprzednią dobrowolną zgodę.

 5. Możemy zbierać nadto następujące Państwa dane osobowe:

  • Państwa adres IP oraz unikatowe numery identyfikujące Państwa urządzenie mobilne (takie jak ID urządzenia, advertising ID, adres MACa);

  • dane dotyczące Państwa urządzenia, takie jak producent, system operacyjny, procesor, pamięć RAM, rodzaj przeglądarki, język;

  • ogólne dane dotyczące lokalizacji (np. państwo lub miasto);

  • dane o Państwa aktywności w ramach Serwisu dla celów reklamowych i analitycznych.

 6. Ponadto przetwarzamy także, w tym analizujemy, informacje zbierane przez tzw. pliki cookies, m.in. dotyczące odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Tego rodzaju dane mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu końcowym za pomocą anonimowego znacznika (identyfikującego Państwa urządzenie). Więcej informacji o plikach cookies zawarto w pkt IX Polityki Prywatności.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Państwem, w tym odpowiedzi na Państwa korespondencję, bądź zawarcia i wykonania umowy z Państwem

 

III. Cele i podstawy prawne 

 

 1. Państwa dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach i na wymienionych niżej podstawach prawnych:

  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Państwu treści gromadzonych w Serwisie, w tym zapewnienia prawidłowości działania Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

  • w celu kontaktu z Państwem w odpowiedzi na Państwa korespondencję lub kontakt telefoniczny, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  • w celu zawarcia, wykonania oraz monitorowania zawartej z nami umowy o świadczenie usług prawnych przez Klienta, w tym w szczególności w celu kontaktu, wykonywania obowiązków informacyjnych, współdziałania w wykonaniu umowy lub uzgodnień z Klientem – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a jeśli nie są Państwo Klientem (lecz np. pracownikiem Klienta, przedstawicielem Klienta) podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegającego na wykonywaniu umowy zawartej z Klientem;

  • w celach analitycznych i statystycznych, kontroli ruchu sieciowego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności, a także preferencji użytkowników Serwisu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

  • w celach marketingu bezpośredniego – jeśli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w celach marketingowych w określonym kanale komunikacji (telefonicznie lub e-mailowo), to podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora wynikający z uzyskania takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

  • w celu analizy wyników prowadzonej przez Administratora działalności i tworzenia bazy kontaktów na potrzeby wewnętrzne – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na zarządzaniu kontaktem z Klientem i prowadzoną działalnością;

  • w celu wykonania nakładanych na nas przez przepisy prawa obowiązków np. dotyczących archiwizacji na potrzeby przepisów podatkowych, rachunkowych, przekazywania danych na podstawie decyzji organów publicznych, przepisów podatkowych lub o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i zapobieganiu terroryzmowi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

 2. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu. 

 

IV. Odbiorcy

 

 1. W przypadkach i w zakresie uzasadnionym odpowiednią podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, w tym na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Identyfikowane przez nas kategorie odbiorców to: podmioty przetwarzające działające na naszą rzecz, takie jak firma hostingowa, dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych, inni nasi usługodawcy: agencje marketingowe, PRowe, rekrutacyjne, a także inni administratorzy (w uzasadnionych przypadkach) umożliwiający/ulepszający Serwis, obsługujący płatności elektroniczne, dokonujący doręczeń (np. kurierzy, operatorzy pocztowi).

 2. Nasi partnerzy są zlokalizowani przede wszystkim w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a we wszystkich przypadkach, gdy jest możliwość wyboru lokalizacji przechowywanych danych osobowych wybieramy lokalizacje na terenie EOG. Niektórzy z naszych partnerów mogą być jednak zlokalizowani poza EOG i nie umożliwiać wyboru lokalizacji przetwarzania danych osobowych na terenie EOG. W takich przypadkach, ograniczonych do niezbędnego minimum, może dochodzić do przekazywania Państwa danych osobowych poza teren EOG. W przypadku, gdyby miało dojść do przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG, uprzednio zweryfikujemy, czy partnerzy zlokalizowani poza EOG zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych oraz czy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych jest gwarantowany przepisami państwa trzeciego, do którego miałyby być przekazywane dane osobowe (w tym w szczególności, czy Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą dostateczny poziom ochrony danych osobowych w takim państwie). Stosowane przez nas w takich przypadkach zabezpieczenia, to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w relacjach z naszymi partnerami. Mają Państwo prawo zażądać od nas, abyśmy przedłożyli Państwu kopie standardowych klauzul umownych.

 

V. Okres przechowywania

 

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak to jest niezbędne, szczególnie w odniesieniu do usług i/lub rozpoznawania skarg.

 2. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane dane osobowe, zostaną one usunięte zgodnie z naszą polityką dotyczącą retencji, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku zachowania tych danych.

 3. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane przez następujący czas:

  • jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy i do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych;

  • gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, a gdy interes ten jest uzasadniony zgodą na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na telefoniczny marketing bezpośredni, do czasu jej odwołania.

 

VI. Przysługujące Państwu prawa

 

 1. Odpowiedzialność za zapewnienie poprawności wszystkich przekazanych nam bezpośrednio danych osobowych leży po Państwa stronie. My pilnujemy, aby dane osobowe były właściwe, kompletne oraz aktualne.

 2. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (o którym mowa w pkt III Polityki Prywatności), w tym na cele marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgłoszenie sprzeciwu oznacza brak możliwości przetwarzania przez nas danych osobowych osoby, która wniosła sprzeciw od momentu, gdy sprzeciw zostanie wniesiony.

 3. W zakresie przewidzianym przez odpowiednie przepisy, mają Państwo ponadto prawo do:

  • dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;

  • żądania sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych;

  • usunięcia Państwa danych osobowych (w przypadkach przewidzianych w RODO);

  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które możesz przesłać innemu administratorowi danych, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy te dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy;

  • prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

VII. Skargi

 

 1. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś ze swoich praw opisanych powyżej albo mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo  z nami skontaktować poprzez:

  • e-mail: kontakt@zwyrtek.pl;

  • list polecony: Zwyrtek & Wspólnicy, ul. Kochanowskiego 12a/4, 40-035 Katowice.

 2. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw i skierujecie Państwo do nas skargę lub wniosek w tej sprawie, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

 3. Ze względów bezpieczeństwa możemy wymagać zachowania formy pisemnej lub dokumentowej Państwa żądań. Możemy również odmówić realizacji Państwa żądań, jeśli mamy racjonalne podstawy, by przypuszczać, że są one niemożliwe do zrealizowania albo mogą zagrażać prywatności innych.

 4. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) bądź też prawo do skierowania odpowiedniego powództwa do właściwego sądu powszechnego.

 

VIII. Zmiany

 

Od czasu do czasu możemy zmienić treść niniejszej Polityki Prywatności. Zawsze aktualna Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem Serwisu tj. https://zwyrtek.pl/polityka-prywatnosci/

 

IX. Cookies

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, możemy czasem umieszczać na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym małe pliki z danymi informatycznymi, tzw. cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dostęp do cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookies są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których Państwo korzystacie i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym Państwa preferencji.

 2. Podobnie jak wielu innych dostawców usług internetowych, korzystamy z cookies, aby ulepszyć doświadczenia użytkownika (UX). Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a cookies stałe – pozostają przez wiele wizyt. Cookies pozwalają stronom internetowym na zapamiętanie Państwa ustawień takich jak język, wielkość czcionki na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz inne preferencje wyszukiwarki. Oznacza to, że nie muszą Państwo każdorazowo ustawiać swoich preferencji na nowo. Jeśli zdecydujecie się Państwo nie korzystać z cookies, strony internetowe będą przy każdej wizycie traktować Państwa jako nowego użytkownika. Na przykład, jeśli zostaną Państwo przekierowani z jednej strony do drugiej, a następnie powrócą Państwo do pierwotnej strony – nie zostaną Państwo rozpoznani i będą Państwo musieli się zalogować ponownie.

 3. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Państwa, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność Państwa systemu bądź danych.

 4. Informacje o zachowaniu użytkowników strony na stronie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania stroną przez Administratora.

 5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na Państwa urządzeniu wyrażają Państwo za pomocą ustawień Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki. Mogą Państwo zarządzać i usuwać cookies według własnego uznania. Mogą Państwo usunąć wszystkie cookies zapisane na Państwa urządzeniu, a większość z przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie cookies. Jednak jeśli wybierzecie Państwo taką opcję, będziecie Państwo musieli zmieniać ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę. O tym, jak zarządzać cookies, dowiedzą się Państwo w ustawieniach Państwa przeglądarki lub na jej dedykowanej stronie internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies mogą też Państwo wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Państwo używacie i postępować zgodnie z instrukcjami dla tej przeglądarki:

  • Edge;

  • Internet Explorer;

  • Chrome;

  • Safari;

  • Firefox;

  • Opera;

  • Android;

  • Safari (iOS);

  • Windows Phone

 

Ostatnia aktualizacja: listopad 2022 r.

Kontakt
Zwyrtek

Tel: +48 502 184 848

Tel: +48 793 176 613

kontakt@zwyrtek.pl

LinkedIn

Facebook

Newsletter

Polityka prywatności

Zwyrtek & Wspólnicy sp.k.

 

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

NIP: 9542847217

REGON: 523608917

bottom of page